1. علی موحدی تبار , محمد منفرد , طراحی کنترل‌کننده دو حلقه‌ای برای فیلتر فعال تک فاز موازی بدون سنسور با خروجی LCL با در نظر گرفتن تأخیر محاسبات و مدولاسیون , مهندسی برق و الکترونیک ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۱۲۷-۱۳۸
  2. سهیل پرخیال , احمد کهربائیان , محمد منفرد , مدل نوین آماری برای پیش بینی تغییرات سرعت و جهت باد: ارائه مدل و سنجش کارآیی , مواد مهندسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲, صفحه ۱۲۳-۱۳۸